Kvalitet och utveckling

Kompetens, ett aktivt liv och att du känner dig delaktig i din rehabiliteringsplan är viktigt för oss. Vi jobbar med att uppnå god kvalitet och hög patientsäkerhet. Det gör vi bland annat genom att:

  • ha rutiner för sekretess vad gäller tillgång till journalsystem och personuppgifter,
  • hela tiden utveckla vår kompetens för god kvalitet inom rehabilitering,
  • samarbetar med andra vårdgivare för att ge dig som patient bästa möjliga rehabilitering,
  • lyssnar på patienten och tar hänsyn till hens synpunkter på bemötande, rehabilitering och behandling,
  • ständigt arbetar för att förbättra och underlätta kommunikation med patient,
  • följer aktuella miljökrav och rekommendationer.

Krav & uppföljning

Vårgårda Rehab är godkänd av Västra Götalandsregionen, vilket innebär att verksamheten uppfyller krav och villkor enligt Västra Götalandsregionens Krav- och kvalitetsbok. Krav- och kvalitetsboken utgår ifrån lagen om valfrihetssystem, LOV, och beskriver det uppdrag och krav som utförare ska uppfylla, de anvisningar som ska följas och hur uppföljning görs och redovisas. 

Hugin är Västra Götalandsregionens webbaserade system för uppföljning av kvalitetsindikatorerna för Vårdval Rehab. Indikatorerna är ett stöd i verksamhetens eget förbättringsarbete och ger möjlighet till jämförelser mellan rehabenheter. Uppgifterna redovisas öppet för allmänheten och ger underlag för invånarnas val av rehabenhet.

God & säker vård

Vårgårda Rehab ska tillhandahålla en god och säker vård på lika villkor oavsett patientens kön, ålder, funktionsnedsättning, social position, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell läggning. Vår verksamhet ska bedrivas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskildes värdighet. Verksamheten ska präglas av hög etisk medvetenhet.

Behandling av personuppgifter

En patients personuppgifter och journalanteckningar registreras i ett säkert system hos oss på Vårgårda Rehab. EU:s dataskyddsförordning (GDPR) är det grundläggande regelverket för behandling av personuppgifter. Utöver GDPR finns regler i nationell lagstiftning som gäller för viss personuppgiftsbehandling. Inom hälso- och sjukvården finns det bestämmelser om personuppgiftsbehandling och journalföring i till exempel patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter på området. 


Info om bolaget

Vårgårda Rehab är ett aktiebolag och ägs av Thomas Grankvist och Johan Bragd.
Thomas och Johan har drivit verksamheten sedan mars 2020. 

Kontakta verksamhetsansvariga

thomas.rehab@telia.com, 0322-623814
johan.rehab@telia.com, 0322-623814

Skapa din webbplats med WordPress.com
Kom igång
%d bloggare gillar detta: